Loading...
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 • Οι εταιρείες με τις κάτωθι επωνυμίες και τους αντίστοιχους διακριτικούς τίτλους «VΙΤΑFARM- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ AE» με έδρα Χάλκης 23, ΤΚ 57001 Πυλαία- Θεσσαλονίκη, «LΙΟΝPHARMA- ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» με έδρα Φλωρίνης 20, ΤΚ 18346 Μοσχάτο- Αθήνα  , «ΑΡΓΩΦΑΡΜ- ΑΡΓΩΦΑΡΜ ΑΕ» με έδρα Ορφανοτροφείου 51-Βερναρδάκη, ΤΚ 38333 Βόλος, «CENTRALPHARM- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ» με έδρα Βασ.Τσιτσάνη 111, ΤΚ 42100 Τρίκαλα, «NORTHPHARMA- ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» με έδρα Χρ. Κάτσαρη 6, ΤΚ 45221 Ιωάννινα, «ΡΟΔΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ- ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ», με έδρα 4ο χλμ. Κομοτηνής - Ροδίτη, ΤΚ 6910 Κομοτηνή και  «GENERALPHARMA- ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», με έδρα Βαλαωρίτου 16, ΤΚ 22100 Τρίπολη, (εφεξής ) δημιούργησαν το διαδικτυακό τόπο www.lelosgroup.gr  προκειμένου να προσφέρουν πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τη δραστηριότητά τους, τα προϊόντα τους, τις συνεργασίες κλπ.
 • Η χρήση του www.lelosgroup.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση του www.lelosgroup.gr  συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 • Η  δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης www.lelosgroup.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποίηση των παρόντων όρων.
 • Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.lelosgroup.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
 • Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την  των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η  δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ

 • Το www.lelosgroup.gr  χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.
 • Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η  καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του www.lelosgroup.gr  να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η  δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του www.lelosgroup.gr  για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.
 • Η ευθύνη της  περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορεί να προβάλλονται ή να διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί από τους προμηθευτές τους και αναφέρουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
 • Το www.lelosgroup.gr παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η  δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του www.lelosgroup.gr, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.
 • Η  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • Ο χρήστης / επισκέπτης του www.lelosgroup.gr υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις . Ο χρήστης / επισκέπτης του www.lelosgroup.gr  υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
 • Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την  ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
  • η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
  • η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της  ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
  • η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την , άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της  και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
  • η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση 
  • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.
 • Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η  επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της LELOS GROUP.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • Η  είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό η  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της. Παρόλα αυτά η LELOS GROUP διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η  δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.
 • Η  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του lelosgroup.gr από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβαση με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του lelosgroup.gr.
 • Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.lelosgroup.gr  αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της 
 • Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.lelosgroup.gr προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.


ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας  www.lelosgroup.gr, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως ‘cookies’ (αρχεία αναγνώρισης). Τα ‘cookies’ αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από το lelosgroup.gr στον υπολογιστή του χρήστη,  κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να επισκεφθεί εκ νέου τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα ‘cookies’ παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως επιτρέπει τον έλεγχο του αριθμού των  χρηστών/ επισκεπτών. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες αθροιστικά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου.


WEB ACCOUNT

 • Μέσω της ιστοσελίδας www.lelosgroup.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες (οι έχοντες τη νόμιμη άδεια διακίνησης, εμπορείας, διακίνησης και τιμολόγησης φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων) να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού οι χρήστες  πραγματοποιούν αγορές φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.
 • Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.lelosgroup.gr είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
 • Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η  σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του, με αίτημα προς την  στη διεύθυνση: LIONPHARMA, Φλωρίνης 20, ΤΚ 183 46 Μοσχάτο, υπόψιν Τμήματος Μάρκετινγκ.


ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Η   κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή περιγραφή προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/ αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.


ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγοράστηκαν και το δικαίωμα ζήτησης  αντικατάσταση τους:
α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της  πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία)
β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την . Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. 

 • Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν  και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Τιμολόγιο κ.ο.κ). Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  • επικοινωνία την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με την εταιρεία τιμολόγησης
  • το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
  • το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Τιμολόγιο κ.ο.κ)
  • Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 20 ημερών τότε η  δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση


ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 • Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: 
α) σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας,
β) σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα,
γ) σε περίπτωση μη επαρκούς αποθέματος ορισμένου ή ορισμένων κωδικών από την αντίστοιχη γεωγραφικά οριζόμενη εταιρεία τιμολόγησης της παραγγελίας.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και την ιστοσελίδα www.lelosgroup.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2165002370.